เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม ๑.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๑.สาขาวิชาการบัญชี Accounting ๒.สาขาวิชาการตลาด Marketing ๓.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๑.สาขาวิชาช่างยนต์ Automotive ๒.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Electrical Power ๓.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronics ๔.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม Architecture สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ๑.สาขาวิชาการบัญชี Accounting ๒.สาขาวิชาการตลาด Marketing ๓.สาขาวิชการจัดการทั่วไป General Management ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๑.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ Automotive Techniques ๒.สาขาวิชาไฟฟ้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง Electrical Power ๓.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม Industrial Electronics

เว็บไซต์ทางการศึกษา