ประวัติโรงเรียน

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย“แห่งแรกของประเทศไทย”ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๔ ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ ๑๗ ไร่เศษ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะเทศมนตรีเมืองนครปฐม โดยมี นายสุนทร แก้วพิจิตร เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมในขณะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา