วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม พัฒนานวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและบริการชุมชน