พันธกิจ

๑. ด้านการจัดการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒. ด้านการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
๓. ด้านประสานสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมมือกับชุมชนด้านการจัดการพัฒนาอาชีพ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น